Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
Correct BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuk op auteursrechten door van derden verkregen informatie. Correct sluit ook iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Correct, voor zover althans haar algemene voorwaarden dan wel dwingendrechtelijke regels van (consumenten)recht niet anders voorschrijven.

Correct BV behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd blijkt met de wet of de belangen van andere gebruikers van het internet.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren d.m.v. druk, offset, fotokopie of microfilm of in enig digitaal, elektronisch, optische andere vorm.

Copyright
Alle rechten berusten bij Correct BV, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding tenzij anders overeengekomen. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in de site correct.nl gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

© Correct mei 2021